Administrator
CEJ Ejendomsadministration sørger for:

  • Alt det administrative
  • Opkrævning af den månedlige boligafgift
  • Overdragelsesaftaler
  • Anskaffelse og administration af vaskebrikker
  • Forsikringssager
  • Tilsyn ved større byggesager

Affald
Følg anvisninger fra kommunen og læs mere om sortering af affald.

De af foreningen opstillede affaldsbeholdere skal benyttes. Er der opstillet beholdere til f.eks. glas, papir og kompost bør sådanne materialer ikke smides i de almindelige affaldsbeholdere. Storskrald må ikke hensættes på foreningens arealer. Storskrald må heller ikke hensættes på loftet, i opgange, porte, kældre, kældergange m.v.

Glas kan afleveres i containeren foran Netto på Nordre Fasanvej. Storskrald skal afleveres på genbrugsstationen, den nærmeste ligger på Bispeengen med indkørsel fra Nordre fasanvej. Det tager ifølge Google 4 minutter at cykle dertil.

Vi har mulighed for at bestille storskrald udover til arbejdsweekend, kontakt bestyrelsen hvis der er behov.

Arbejdsweekend
Foregår to gange om året kl. 10 – ca. 16. Hver andel skal deltage to dage ud af de fire dage der afholdes per år.
Hvis dette ikke sker pålægges et ”gebyr” på 500 kr. per dag. Indkaldelse sker via seddel i opgang + nyhedsbrev. Arbejdsweekenderne ligger typisk i forår og efterår.

Bestyrelsen og deres opgaver
Bestyrelsen varetager stort set alt bortset fra administrativt arbejde. Eksempler på bestyrelsens opgaver er: indhente tilbud på arbejde vi ikke selv kan udføre, sørge for at det daglige fungerer (vaskeri, storskrald, døre, lys, lejlighedssalg osv.).

Hvis du har spørgsmål er det nemmeste at skrive til hele bestyrelsen på ab.oerneborgen@gmail.com

Biler
Biler og andre motorkøretøjer må ikke stilles sådan, at de generer udkørsel for andre. Det er forbud at anvende horn på foreningens arealer. Det er forbudt at starte motorkøretøjer i gården.

Brænde
Brænde og andet træ må ikke opbevares i kælderrum.

Cykler
Cykler må ikke hensættes i opgange, porte eller på steder, hvor der er markeret et forbud. Cykler må ikke stilles op af bygningens facader. Der henstilles til, at cykler så vidt muligt hensættes i de opstillede cykelstativer.

El
Aflæses på målerne i kældre ved fraflytning og rapporteres til DONG med oplysninger og ny adresse for fraflyttere og kontaktoplysninger på tilflyttere.

Energimærkning
Det er et lovgivningsmæssigt krav at andelsboligforeninger skal energimærkes. Foreningen har energimærke D, hvilket ikke er dårligt for en forening i den alder. Bestyrelsen overvejer tiltag der kan forbedre foreningens energimærke.

Facebookgruppe
Gruppen hedder ”Ørneborgen AB” . Gruppen er kun for beboere af huset. Her kan man kommunikere nemt med de andre i foreningen, hvis der er spørgsmål eller kage tilovers. Tilmelding kan ske via facebook med ansøgning til gruppen eller de fraflyttende kan tilmelde tilflyttere.
Husk at melde dig ud af gruppen når du fraflytter.

Fester
Ved afholdelse af fest bør beboeren advisere de øvrige beboere i god tid på opslagstavlen i opgangen og evt. i facebookgruppen og i øvrigt holde vinduerne mod gården lukket.

Bliver der røget i gården under en fest, bør rygerne holde sig et godt stykke væk fra bygningen, så de øvrige beboere ikke bliver generet ved evt. åbne vinduer.

Forbedringer
Det kan være en god ide at fotodokumentere de foretagne forbedringer, særligt med før-billeder. Desuden er det klogt at gemme alle bilag for udgifterne til brug for at værdien af forbedringerne lettere kan fastslås af synsmanden, hvis man senere skal overdrage andelen.
Det er således ens egen opgave som andelshaver at dokumentere forbedringer.

Fremleje
Man kan fremleje sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år.

Bestyrelsen skal forud for fremlejen godkende fremlejetageren og betingelserne og fremlejemålet.

Standard lejekontrakt Type A

Gas
Aflæses ved fraflytning og rapporteres til HOFOR med oplysninger og ny adresse for fraflyttere og kontaktoplysninger på tilflyttere.

Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt med 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af andelshaverne eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel.

Grafitti
Vi har en aftale med et firma, som automatisk fjerne grafitti fra husmuren.

Grill
Foreningen ejer grill, som blot skal gøres rene efter brug. Der må kun grilles på de 2 terrasser af hensyn til tørrestativ, legestativ og beboere – grill ikke for tæt på bygningen og evt. åbne vinduer.

Skal du bruge grillen, kan du evt. melde datoen ud i facebookgruppen

Du kan også sætte et opslag op i opgangene. Meld gerne ud i god tid, da der kan være rift om grillen i sommer månederne.

Gården
Haven er skøn og har mange gode hjørner. Der er overdækkede tørresnore til fri afbenyttelse, grill som blot skal gøres rene efter brug og mange legemuligheder for børn. Dog må der kun grilles på de 2 terrasser af hensyn til tørrestativet og legestativet og beboere. Der er et haveudvalg, som sørger for nye planter, men alle er velkomne til at slå græsset.
Græsslåmaskinen står i en af cykelkældrene.

Skal du bruge gården til at større arrangement, bedes du melde det ud i opgangene i god tid og det er også en god ide at  melde datoen ud i facebookgruppen.

Brugere af gården skal rydde op efter sig.

Husdyr
Det er tilladt at holde hund og kat. Ejerne af dyrene er dog forpligtet til at holde hunde i snor på foreningens arealer og til at rydde op efter dem. Husdyr må ikke være til gene for andre andelshavere i foreningen.

Husorden
I husordenen kan du læse om husdyr, affald, cykler, biler, støj, musik, leg, gården, vinduer, vaskerum, kælder- og loftsrum, brænde, ydredøre og rygning.

Håndværkere
Foreningen har som sådan ingen fast tilknyttede håndværkere, men nogle firmaer har lavet større arbejder på bygningen og kender derfor bygningen.

Administrator kan anbefale håndværkere.

Internet
Der er installeret fibernet i ejendommen. Det koster 99 kr. om måneden, der opkræves via huslejen og kan ikke frabedes. Hvis trådløs forbindelse ønskes, skal man selv sætte en router til – læs her om anbefalinger og vejledning.

Leg
Børn må ikke lege eller støje på trapper og gange.

Loftet
Loftet har mange store rum og alle lejligheder bør have at loftsrum, som er muligt at aflåse. Af hensyn til brandsikkerhed må der ikke stå ting og sager på fællesarealet. Hvis der står noget, så ryger det ud under arbejdsweekenderne – uden varsel.

Kælder- og loftsrum skal være forsynet med navn og hængelås og ryddes ved fraflytning. Såfremt dette ikke er sket inden 8 dage efter fraflytning kan foreningen lade arbejdet udføre på den fraflyttedes regning.

Lugtgener
Bygningerne er gamle, så røg, mados osv. vil gå gennem lofte/gulve og døre til naboer.

Musik
Afspilning af musik skal ske, så det ikke er til gene for de øvrige andelshavere. Bortset fra enkeltstående undtagelser bør det ikke ske efter kl. 23:00.

Navneskilte
Bestyrelsen bestræber sig på at udskifte navnene i dørtelefonen; da det er ret nemt og en stor hjælp hvis du selv klarer det. For at skifte den lille lap, skal du bare klikke navnepladen ud med en enkeltkærvs-skruetrækker. Vores standard-font er Time New Roman pkt. 14, men du er velkommen til at benytte en anden. Tape over navnet bør kun være midlertidigt.
Bestyrelsen udskifter navnet på din postkasse – send en mail med besked om navne til bestyrelsen. Navn på lejlighedsdør er individuelt.

Nøgler
Systemnøgler kan bestilles hos bestyrelsen – skriv på ab.oerneborgen@gmail.com

Ombygning i lejlighed
Bestyrelsen skal ansøges inden der startes større arbejder som ændrer på bygningen f.eks. ændring af bærende vægge, ændring af radiatorer, og andre større ændringer, som kan have konsekvenser for bygningen og/eller de andre andelshavere.

Der kan være tilfælde, hvor du som andelshaver skal søge Københavns Kommune om byggetilladelse, hvis du ønsker at bygge om i din lejlighed. På kommunens hjemmeside kan du læse om, i hvilke tilfælde du skal søge kommunen om byggetilladelse:

Det gælder bl.a. ved følgende arbejder:

  • Nedrivning af bærende vægge
  • Etablering af køkken og bad i nye rum
  • Sammenlægning af lejligheder
  • Opsætning af altan

Radiatorer
Service af radiatorer er beboernes eget ansvar og man skal selv betale for dette.

Bestyrelsen skal adviseres, hvis der flyttes eller ændres på radiatorerne da det påvirker hele varmesystemet som dermed skal justeres. Så har alle stadig varme og vi undgår luft i systemet.

Ved begyndelse af hver radiatorsæson, er det en god idé, at lukke luft ud af radiatorerne. Se f.eks. her hvordan.

Rotter
Fodring af fugle og katte samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt, da det også kan fungere som rottemad.

Området omkring affaldscontainerne bør også holdes fri for affald og madrester af samme grund.

Rygning
Rygning må ikke foregå på trappeopgange, lofter og i kælderrum.

Rygning i gården bør foregå væk fra bygningen, så øvrige beboere ikke bliver generet af røgen ved evt. åbne vinduer.
Skodder i gården bør opbevares i et askebæger som tømmes af rygerne selv. Skodder på jorden bør ryddes op af rygerne selv.

Vi skal selv tømme kloakerne i gården, så det bør undgås at smidde skodder derned.

Rygere bør være opmærksomme på, at det er gamle bygninger, så røgen vil gå gennem lofte/gulve og døre til de øvrige beboere.

Skader
Beboere bør hurtigst muligt melde skader og mangler, som det påhviler foreningen at udbedre, til bestyrelsen – ab.oerneborgen@gmail.com

Sne
Der er arrangeret automatisk saltning og snerydning af gård samt ved indgangsdøre. Hvis der er meget sne i København, så vil der være mange steder de skal nå, men vi er på listen.

Når sneen tør, så vil der være risiko for nedfalden sne og istapper fra taget, så husk at passe på.

Der er skovle i en af cykelkældrene.

Støj
Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke er til gene for ejendommen og de øvrige andelshavere. Brug af boremaskinger og andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 20. Anden støjende adfærd skal undgås.

Ejendommen er lydt, så højt fjernsyn, musik, knirkende gulve o.lign. vil også kunne høres af naboer.

Trapper og reposer
Trapperne skal holdes frie for ting og sager så man kan komme ud hvis det brænder -og for at de kan blive vasket. Trapperne bliver vasket en gang om ugen, hver mandag morgen- husk at tage din måtte ind! Hvis der er klager over trappevask kan de sendes til bestyrelsen.

Reposerne, må ikke bruges til opbevaring af hensyn til brandsikkerhed.

Tv
Udbydes gennem YouSee – find mere info på deres hjemmeside

Vand
Der er individuelle vandmålere i alle lejligheder, så alle lejligheder bliver afregnet eget forbrug. Disse aflæses af Brunata en gang om året i forbindelse med udarbejdelse af vandregnskabet, der løber fra 1. november til 31. oktober. CEJ sørger for at bestille aflæsning af vand og varme ved fraflytning af en lejlighed.

Varme
Der er individuelle varmemålere i alle lejligheder, så alle lejligheder bliver afregnet eget forbrug. Disse aflæses af Brunata en gang om året i forbindelse med udarbejdelse af varmeregnskabet, der løber fra 1. november til 31. oktober. CEJ sørger for at bestille aflæsning af vand og varme ved fraflytning af en lejlighed.

Vaskeriet
Vaskeriet ligger i kælderen under Ørnevej nummer 4 med indgang fra gården. Der er to vaskemaskiner og en tørretumbler. Der bookes vasketid på hul-brættet med nummer-brik – liste over lejlighedsnummer hænger ved døren i vaskeriet. Kontakt CEJ ved indflytning for at få vaskebrik.

Der vaskes ved at scanne brikken på scanneren og følge anvisningen. Tørretumbleren kører efter samme system og der vælges tørretid på scanneren og tumbleren kan derefter startes. Vasketiderne skal respekteres og kun gælder den periode på 3 timer som man har reserveret og ikke ind i næste beboers vasketid.

På vaskemaskinerne er der sat en begrænsning ind på 60 min. så maskinerne ikke kan startes efter kl. 20:30. Vaskemaskiner der startes før kl. 20:30 vil køre færdig, men vil dog ikke vaske ud over kl. 21:30. Tørretumblerne vil kunne benyttes helt frem til kl. 21:30, hvor de vil stoppe hvis de er i gang.

Husk at fjerne fnug fra fnugfiltret efter brug.

Foreningens vaskerum skal holdes rent og ryddeligt. Tøj må kun tørres på de anviste pladser.

Vedligeholdelse
Alt indvendigt er beboerens eget ansvar, dog med undtagelse af centralvarmeanlæg, fælles lodrette afløbs- og forsyningsledninger og bortset fra udskiftning af vinduer og døre.

Tag, loft, kælder, vinduerne udvendigt, lodrette vandrør og lodrette kloakrør er fælles. Se evt. vedligeholdelsesplanen for bygningen.

Vedtægter
vedtægterne kan du læse om boligaftale, boligafgift, vedligeholdelse, forandringer, fremleje, pris, opsigelse, eksklusion, generalforsamling, bestyrelse, administration, regnskab, revision og meget andet.

Ventilation
Der er central ventilation til køkken og bad. Dette må kun reguleres med advisering af alle der er berørt af en regulering af systemet. Hvis der er problemer med systemet kan bestyrelsen kontaktes da de har nøgle til sikringsrum og kontakt til servicefirma.

De to filtre (i køkken og i bad) bør rengøres jævnligt af beboerne.

Vicevært
Der er ingen vicevært, men trapperne bliver fejet og vasket. Der bliver ryddet sne til gaden og i gården. Hvis der er noget større, som skal laves skal bestyrelsen kontaktes. Det må vurderes om det er noget akut eller om det kan vente til næste arbejdsweekend.

Vinduer
I regn- frost- sne- og stormvejr skal alle vinduer i loftsrum og opgange holdes lukkede.

Ydredøre
Ydredøre, kælderdøre og porte skal holdes forsvarligt lukket.